Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna
En stor vedhög.

Biltrafik och eldning av ved i äldre villapannor är de dominerande utsläppskällorna i Strömsunds kommun.

Publicerad:

Så här är luftkvaliteten i Strömsunds kommun

Varje år rapporterar miljö- och byggavdelningen in uppgifter om luftkvaliteten i kommunen till Naturvårdsverket.
– Generellt är luften väldigt ren i Strömsund, det vet vi genom mätstationen i Bredkälen. Under senaste året har vi dessutom varit med i ett projekt genom SMHI, där de mätt luftkvalitet i områden där det eldas mycket med ved, berättar miljö- och hälsoskyddsinpektör Annika Berglund.

Preliminär bedömning

Bakgrundshalter i utomhusluft

Bakgrundshalterna av luftföroreningar i Strömsunds kommun är mycket låga. Vid mätstationen i Bredkälen, ca 12 km från Strömsunds tätort, mäter IVL bakgrundshalter i utomhusluft. Denna mätstation ingår i EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) och mätningar har pågått under mycket lång tid.

Utsläppskällor

De dominerande utsläppskällorna i Strömsunds kommun är vedeldning och biltrafik. Det finns inga industrier som släpper ut större mängder av de ämnen för vilka det finns miljökvalitetsnormer. Det finns några värmeverk som eldas med träflis. Värmeverken har effektiv förbränning, rökgasrening och höga skorstenar. De mer betydande utsläppen från eldning av biobränslen bedöms därför komma från eldning med ved i äldre villapannor.

För vilka föroreningar behövs en fördjupad kartläggning?

En fördjupad kartläggning eller modellering bedöms vara relevant när det gäller utsläpp av NO2 och partiklar från fordonstrafik samt utsläpp av benso(a)pyren och partiklar från vedeldning.

 

När det gäller övriga luftföroreningar för vilka det finns miljökvalitetsnormer, bedöms halterna ligga under nedre utvärderingströskeln (NUT). Detta på grund av att det inte finns några kända punktutsläppskällor för dessa föroreningar i kommunen, se Naturvårdsverkets nationella analys (Objective Estimation for Air Quality Assessment in Sweden 20180416). Beträffande halterna av CO, så förekommer inga veteranbilsparader eller andra event som skulle kunna leda till att nedre utvärderingströskeln (NUT) överskrids.

Platser där människor exponeras för de högsta halterna

Områdena med den största koncentrationen av vedeldning och den största andelen gamla vedpannor, har kartlagts med hjälp av Strömsunds sotningsdistrikts register. Två områden, ett i Backe och ett i Hoting har identifierats som de mest utsatta för luftföroreningar orsakade av vedeldning. Båda är villaområden, vilket innebär att människor exponeras i sin boendemiljö.

 

Vid kartläggning av var människor i Strömsunds kommun är mest exponerade för luftföroreningar från vägtrafik, har kommunen tagit hänsyn till att Strömsund är en liten ort med begränsad lokal trafik. Byggnaderna i tätorten är låga och bilköer förekommer inte. Den plats där trafikintensiteten är som högst har därför också antagits vara den plats där människor exponeras mest för luftföroreningar.

 

Med hjälp av uppgifter om trafikintensitet från Trafikverket, har väg E 45 mellan adresserna Lövbergavägen 1 och Lövbergavägen 2 bedömts vara mest relevant att undersöka. Trafikverkets data (NVDB) visar en årsdygnstrafik (ÅDT) på mellan 4000 och 8000 fordon, varav 10 procent är tung trafik. Området har en byggnadshöjd på högst 10 meter och en gaturumsbredd på 27 meter. Dessutom är gaturummet öppet och byggnaderna ligger relativt glest utspridda. Gaturummet bedöms därför vara väl ventilerat.

SMHI:s projekt om emissioner från vedeldning

Strömsunds kommun deltar i SMHI:s projekt ”Beräkningar av emissioner och halter av benso(a)pyren och partiklar från småskalig vedeldning”. I detta projekt har mätningar utförts i de mest belastade områdena i Backe och Hoting under tiden juni 2017 till maj 2018. SMHI har sammanställt en preliminär rapport baserad på de mätningar som har utförts under 2017. När även resultaten från 2018 har sammanställts kommer den slutliga rapporten att publiceras.

Bedömning av luftföroreningar i Backe

Strömsunds kommun har bedömt att det finns viss risk för att halterna av benso(a)pyren och partiklar skulle kunna överstiga den nedre utvärderingströsken (NUT) i det villaområde i Backe där det finns flest äldre vedpannor.

Bedömning av luftföroreningar i Hoting

Strömsunds kommun har bedömt att det finns viss risk för att halterna av benso(a)pyren och partiklar skulle kunna överstiga den nedre utvärderingströsken (NUT) i det villaområde i Hoting där det finns flest äldre vedpannor.

Bedömning av luftföroreningar vid E45 (mellan Lövbergavägen 1 och Lövbergavägen 2)

Inga egna mätningar av NO2 och PM10 har genomförts. Halterna av NO2 och PM10 har beräknats med verktyget VOSS.

 

Halten av NO2 ligger under 15 μg/m3 räknat som årsmedelvärde. 98-percentilen för dygnsmedelvärden ligger mellan 20 och 30 μg/m3 och 98-percentilen för timmedelvärden ligger mellan 30 och 46 μg/m3 om man räknar på den högsta trafikintensiteten på 8000 fordon per dygn.

 

Halterna av PM10 ligger mellan 12 och 16 μg/m3 räknat som årsmedelvärde. 90-percentilen för dygnsmedelvärden ligger mellan 21 och 25 μg/m3 för högsta trafikintensiteten.

 

Halterna av både NO2 och PM10 bedöms därmed ligga under den nedre utvärderingströskeln (NUT).

Fördjupad kartläggning och mätningar

Halter av B(a)P i Backe

I en preliminär version av SMHI:s rapport nr 2018-29 redovisas resultaten av mätningar under perioden juni till december 2017. Utifrån uppmätta halter har årsmedelvärden modellerats för fyra olika scenarier, beroende på eldningsvanor och emissionsfaktorer. Halterna i förhållanden till utvärderingströsklar och miljökvalitetsnorm beror på vilka antaganden som görs för emissionsfaktorer/eldningsvanor. Osäkerhetsintervallet är stort. För scenariot med de allra högsta emissionsfaktorerna och den allra sämsta förbränningen, finns det risk för överskridande av miljökvalitetsnormen.

Halter av partiklar i Backe

När det gäller partiklar visar spridningsmodellen att både årsmedelvärde och dygnsmedelvärde underskrider miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och preciseringen av miljömålet frisk luft, för samtliga scenarier. Beräkningar visar att vägtrafikens bidrag är marginellt.

Halter av B(a)P i Hoting

Halterna i förhållande till utvärderingströsklarna beror även här på vilka antaganden som görs för emissionsfaktorer/eldningsvanor. För de två scenarierna med högre emissionsfaktorer och sämre förbränning, ligger värdena strax under övre utvärderingströskeln (ÖUT), respektive strax under miljökvalitetsnormen. Osäkerhetsintervallet är stort. Årsmedelvärdet för B(a)P även för det värsta scenariot underskrider miljökvalitetsnormen, om än med liten marginal.

Halter av partiklar i Hoting

När det gäller partiklar visar spridningsmodellen att både årsmedelvärde och dygnsmedelvärde underskrider miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och preciseringen av miljömålet frisk luft, för samtliga scenarier. Beräkningar visar att vägtrafikens bidrag är marginellt.

Fortsatta mätningar och åtgärder

Strömsunds kommun kommer att invänta resultaten av mätningarna under första halvåret 2018 och SMHI-projektets slutrapport. Två områden, ett i Backe och ett i Hoting har identifierats som områden med många äldre vedpannor. Kommunens fjärrvärmebolag Jämtlandsvärme har påbörjat en utredning för att utöka fjärrvärmenätet och kunna ansluta fler villor i dessa områden.

 

I nuläget ser kommunen ingen anledning att fortsätta mäta luftföroreningar utöver SMHI:s projekt. Om luftföroreningarna hade kommit från fordonstrafik hade kommunen kunnat påverka utsläppen genom lokala regler för biltrafik. Kommunen har däremot inga lagliga möjligheter att hindra villaägare från att elda i befintliga vedpannor, även om det innebär sämre förbränning och högre utsläpp jämfört med eldning i moderna pannor. Fortsatta mätningar skulle därför inte bidra till renare luft.

 

Genom att utöka fjärrvärmenätet och erbjuda fjärrvärme som alternativ, kan kommunen på frivillig väg få villaägare att upphöra med eldning i dåliga vedpannor. Oavsett vad kommunen gör kommer situationen att förbättras på sikt, då de gamla vedpannorna byts ut mot andra alternativ för uppvärmning.

Varför gör vi rapporten?

Kommunerna ska varje år rapportera in uppgifter om luftkvaliteten till Naturvårdsverket.

 

Kommunen ska i rapporten visa att luften uppfyller kraven i de miljökvalitetsnormer som gäller för utomhusluft. Förutom miljökvalitetsnormer har det även fastställts övre och nedre utvärderingströsklar för olika föroreningar.

 

Om halten av en luftförorening överstiger miljökvalitetsnormen måste länsstyrelsen eller kommunen upprätta ett åtgärdsprogram för att sänka föroreningshalterna.

 

  • Om värdena ligger över den övre utvärderingströskeln måste kontrollen ske genom mätning.
  • Om värdena ligger mellan den nedre och övre utvärderingströskeln får kontrollen ske genom en kombination av mätning och beräkning.
  • Om värdena ligger under den nedre utvärderingströskeln får kontrollen av luftkvaliten ske genom beräkning eller genom objektiv skattning.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: