På www.stromsund.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Strömsunds kommun tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Undervisning i kommunen

All skolverksamhet och utbildning i Sverige vilar på demokratins grund. Utbildningen har som syfte att elever ska lära sig och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande och väcka en livslång lust att fortsätta lära sig olika saker genom livet.

Målen är högt ställda och pedagogerna i skolan har en tuff uppgift. De ska genom utbildningen förmedla och förankra respekt hos eleverna för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Alla som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

 

Skolan ska gestalta och förmedla ett antal viktiga värden:

 • Människolivets okränkbarhet.
 • Individens frihet och integritet.
 • Alla människors lika värde.
 • Jämställdhet mellan kvinnor och män.
 • Solidaritet med svaga och utsatta.
 • Förståelse och medmänsklighet.

 

Skolan ska också främja förståelse för andra människor och skapa en förmåga till inlevelse. Det ska vara självklart att ingen ska bli utsatt för diskriminering. Sådana tendenser ska skolorna aktivt motverka. Främlingsfientlighet och intolerans ska personalen bemöta med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.


Alla förskolor och skolor i kommunen tar varje år fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den innehåller en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Där ingår också en handlingsplan för kommande år och en beskrivning av vilka rutiner som ska följas om någon blir diskriminerad eller kränkt.

Saklighet och allsidighet

Undervisningen i våra skolor ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen

En likvärdig utbildning

Skolbänk i klassrum.

Undervisningen ska vara anpassad till varje elevs förutsättningar och behov. Så här står det i styrdokumenten:

”Utbildningen inom varje skolform, och inom fritidshemmet, ska vara likvärdig oavsett var i landet den sker. Det innebär inte att undervisningen ska se ut på samma sätt överallt. Det finns olika vägar att nå målen och utbildningen ska ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen”.

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Eleverna ska få utrymme att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.

Många olika typer av utbildningar

Kommunen erbjuder flera olika möjligheter till lärande och utbildning, allt från förskola till vuxenutbildning och studier på distans. På följande sidor beskriver vi kort några av formerna.

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan ska lägga grunden för det lärande som sker hela livet och stimulera barnens utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära sig och utvecklas genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. En viktig uppgift för förskolan är att ge barnen omsorg och trygghet.


I Strömsunds kommun är det cirka 520 barn som går i förskolan. De flesta förskolor driver kommunen i egen regi men det finns också ett föräldrakooperativ i Hallviken och en fristående förskola i Strömsund.


Förskolan är en egen skolform och styrs av läroplanen för förskolan. Förskolan är avgiftsbelagd och vänder sig till barn från ett till fem år. För de föräldrar som arbetar på obekväma arbetstider erbjuder vi vid behov också barnomsorg kvällar, nätter och helger.

Pedagogisk omsorg

Den pedagogiska omsorgen som kommunen erbjuder har många namn – det kallas även för familjedaghem, dagbarnvårdare eller dagmamma. Pedagogisk omsorg finns i Strömsund för barn från ett till fem år och det är kommunen som driver den. Det speciella med den pedagogiska omsorgen är att barnen blir omhändertagna hemma hos dagbarnvårdarna.

Gratis allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre finns gratis allmän förskola. Den är frivillig och omfattar 15 timmar per vecka (525 timmar per år). Om det finns behov av barnomsorg i mer än 15 timmar per vecka eller under loven, övergår den allmänna förskolan i en annan barnomsorgsform och vi debiterar då enligt maxtaxa.

Barn i förskoleklass.

Förskoleklass

Från och med det år barnet fyller sex år erbjuder vi en plats i förskoleklass. Om föräldrarna vill kan barnet börja redan vid fem års ålder. Tiden i förskoleklassen ska stimulera barnens utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.


Förskoleklassen är avgiftsfri och barnen har rätt till 15 timmar per vecka under läsåret. Alla elever ska få en likvärdig utbildning i förskoleklassen, oavsett var de bor. Däremot kan sättet att arbeta i olika förskoleklasser skilja sig åt. Vad som passar i en förskoleklass fungerar kanske inte i en annan. Skolorna anpassar verksamheten efter eleverna och ingen elevgrupp är den andra lik. I kommunen går cirka 120 barn i våra förskoleklasser.

Fritidshem – kompletterar skolan

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet efter ordinarie skoltid för elever från sex års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år.


Fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan och göra det möjligt att kombinera föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska bland annat stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, och erbjuda en meningsfull fritid. Ofta sker verksamheten på fritidshemmen i nära samarbete med skolan. I kommunen går cirka 340 barn i våra olika fritidshem.

Grundskola och grundsärskola

Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform. De flesta barn börjar ettan samma år de fyller sju. Grundskolans uppdrag är att skapa goda förutsättningar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. I samarbete med hemmen ska skolan stödja elevernas personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. I vår kommun finns nio grundskolor i olika storlekar.


Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

 

I kommunen går cirka 1 050 barn i våra grundskolor.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig utveckling och för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Inom den svenska gymnasieskolan finns 18 nationella program, tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Alla är treåriga.

Olika typer av utbildningar

Yrkesprogram: Efter ett yrkesprogram ska eleverna vara väl förberedda för yrkeslivet. En elev som gått klart ett yrkesprogram ska kunna börja en yrkesbana direkt efter utbildningen. Alla elever på ett yrkesprogram har också rätt att välja de kurser som krävs för att uppnå grundläggande högskolebehörighet.


Högskoleförberedande program: Efter ett högskoleförberedande program ska eleverna vara förberedda för högskolestudier.


Introduktionsprogram: Det finns fem olika introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.


Lärlingsutbildning: En gymnasieutbildning går också att genomföra som en lärlingsutbildning. Den har samma mål och kunskapskrav som en ”vanlig” utbildning på en skola. Men på en lärlingsutbildning sker minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser.

Så fungerar gymnasieskolan

Gymnasieskolan är kursutformad. Det betyder att eleverna läser en eller flera kurser inom de olika ämnen som ingår i programmet. En elev som avslutat ett gymnasieprogram kan få en gymnasieexamen, antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Det finns särskilda regler som anger vilka kurser en elev måste ha godkänt i för att få en gymnasieexamen.

Äpple och böcker.

Hjalmar Strömerskolan

Hjalmar Strömerskolan i Strömsund strävar efter att vara det självklara valet för gymnasieungdomarna i kommunen.

 

Skolan erbjuder

 • fyra högskoleförberedande program
 • sju yrkesprogram
 • fem introduktionsprogram
 • två lärlingsutbildningar.

På gymnasieutbildningarna går cirka 350 elever.

Gymnasiesärskola – för den med speciella behov

Gymnasiesärskolan är fyra år och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Den närmaste gymnasiesärskolan ligger i Östersund.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen består av två olika skolformer:

 • Kommunal vuxenutbildning (komvux).
 • Särskild utbildning för vuxna.

Målen för den kommunala vuxenutbildningen är att stödja och stimulera vuxna i sitt lärande. De ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Utbildningen ska också främja den personliga utvecklingen.


Kommunal vuxenutbildning omfattar:

 • Svenska för invandrare (SFI).
 • Grundläggande nivå.
 • Gymnasial nivå.

Målen med särskild utbildning för vuxna är att stödja och stimulera vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada i sitt lärande. De ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Utbildningen ska också främja den personliga utvecklingen.


Särskild utbildning för vuxna omfattar:

 • Grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå.
 • Gymnasial nivå.

På vuxenutbildningarna i kommunen går cirka 230 elever. Utbildningen sker på
Hjalmar Strömerskolan i Strömsund, samt i Gäddede och Backe.

Kommunalmanackans omslagsbild.

Fakta

Vi gör 8.750 exemplar av Kommunalmanackan. Den skickar vi till kommunens invånare och företag samt till våra fritidshusägare i Sverige och utomlands.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

 • Karin Holmquist
  Chef för framtids- och utvecklingsförvaltningen
  0670-161 86
 • Lars Thorin
  Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
  0670-162 96

Senast ändrad/granskad: 22 augusti 2019