Till innehåll på sidan
Till huvudmenyn
Till undermeny
Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Utställning av Strömsunds kommuns renhållningsordning

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen tar upp kommunens mål för avfallsområdet samt hur dessa mål ska uppnås. Avfallsföreskrifterna är kommunens lagtext för avfallshanteringen. Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas.

Enligt miljöbalken 15 kap. 42 § ska kommunens ställa ut förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor innan den kan antas.

 

Kommunstyrelsen beslutade 24 maj 2022 att ställa ut förslag till ny renhållningsordning för granskning.

Avfallsplan

Gällande avfallsplan antogs av kommunfullmäktige 12 december 2018 § 89. Avfallsplanen ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala miljömålen. Ny lagstiftning innebär att kommunens avfallsplan behöver revideras.

Föreskrifter för avfallshantering

Gällande föreskrifter antogs av kommunfullmäktige 20 februari 2013 § 14 med revidering 21 april 2021 § 27.

 

Ny lagstiftning innebär att kommunens avfallsföreskrifter behöver uppdateras. Enligt ett regeringsbeslut från 2018, är alla kommuner skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter, från och med 1 januari 2024.

 

Under oktober månad 2023, inför Strömsunds kommun insamlingssystem för matavfall. Syftet är bland annat att ta bättre hand om avfallet så att miljöpåverkan minimeras.

Samråds- och utställningsperioden

Samråds- och utställningsperioden pågår från 7 juni 2022 till 15 september 2022. Under denna period finns möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

 

Handlingarna publiceras 7 juni på kommunens hemsida och den officiella anslagstavlan samt görs tillgängliga på följande utställningsplatser: Kommunhusets reception, Storgatan 15, i Strömsund, och kommunbiblioteken i Backe, Gäddede, Hammerdal, Hoting och Strömsund under ordinarie öppettider.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: