Till Strömsunds kommuns startsida Sidhuvud

|  Om webbplatsen  |  Felanmälan  |  Kontakt  |  A - Ö  |  Translate |

27 oktober 2016

Socialtjänstlagen, SoL

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som riktar sig till hela befolkningen och som ger kommunerna stor frihet att utforma sin socialtjänst.

Socialtjänstlagen vilar på några vägledande principer som exempelvis:

  • Normaliseringsprincipen - den som har fysiska, psykiska eller sociala handikapp ha rätt att leva och bo som andra. Socialtjänstens biståndsinsatser ska inriktas på att underlätta för den enskilde att leva i sin invanda miljö.
  • Helhetssynen - innebär en strävan efter att förstå sammanhang och den helhet som den enskilde är en del av. Utifrån den enskildes perspektiv innebär helhetssynen att socialtjänsten ska beakta hela människan, både de starka och de svaga sidorna och att olika behov beaktas och vägs samman. Det är den enskilde som inom ramen för socialnämndens resurser avgör valet mellan alternativa insatser.
  • Valfrihet - viktiga begrepp i socialtjänstlagen är självbestämmande, integritet och självständighet. Andra vägledande principer är flexibilitet, närhet och kontinuitet.
Kontakt

© Strömsunds kommun – Box 500 – 833 24 Strömsund – telefon 0670-161 00  – stromsunds.kommun@stromsund.se  
Organisationsnummer: 212000-2486 – Om webbplatsenLogga in